Inleiding

Sporten en bewegen is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Wekelijks zijn veel inwoners van de gemeente Loon op Zand (in)direct betrokken bij verschillende sport- en beweegactiviteiten. Ze zijn lid van een sportvereniging of zijn actief in de openbare ruimte. Anderen leveren als vrijwilliger een actieve bijdrage of ze leven mee met sporters langs de lijn of via de media.

Sport en bewegen is een populaire vorm van vrijetijdsbesteding en vormt voor veel inwoners van de gemeente Loon op Zand een doel op zich. Daarnaast zorgt sport voor ontmoeting, draagt bij aan de leefbaarheid in buurten en wijken en speelt het een belangrijke rol bij preventie en het stimuleren van een gezonde leefstijl. Hierdoor komt het accent meer dan voorheen te liggen op het stimuleren van sport als verbindende kracht in onze samenleving.

In de gemeente Loon op Zand zijn vele sport- en beweegaanbieders, maar ontbreekt het aan een samenwerkings- of een collectief verband dat staat voor het algemeen belang van sport en bewegen in onze gemeente.

Hoewel er geen wettelijke verplichting is om inwoners te betrekken bij het sport- en beweegbeleid, is dat uiteraard wel wenselijk en verstandig. Met de oprichting van een sportraad wordt die inspraak op een structurele wijze geborgd. Het is een verbreding van de huidige werkwijze.

Met de komst van de sportraad, waarin de lokale belangen van sport vanuit verschillende invalshoeken worden geborgd, wordt recht gedaan aan nieuwe ontwikkelingen in de maatschappij die het toenemende belang van sport en bewegen tonen. De leden van de sportraad hebben binding met sport en sectoren die betrokken zijn bij sport (denk aan welzijn, gezondheid en onderwijs). Daarnaast zal de sportraad bij verschillende thema’s samenwerken met maatschappelijke partners en daarmee de verbinding leggen tussen sport en beweging enerzijds en het sociale domein anderzijds.

De visie, missie en waarden

De sportraad Loon op Zand is een onafhankelijk adviesorganisatie dat het college en de gemeenteraad van de gemeente Loon op Zand gevraagd en ongevraagd adviseert over de hoofdlijnen van het sport- en beweegbeleid in Loon op Zand. De sportraad heeft daartoe de volgende visie en missie.

De visie van de sportraad Loon op Zand is dat de positieve effecten van sport en bewegen zo optimaal mogelijk benut moeten worden.

De missie van de sportraad Loon op Zand is het leveren van een bijdrage aan het streven dat elke inwoner vanuit het oogpunt van gezondheid, ontplooiing en meedoen op een verantwoorde wijze aan enige vorm van sportbeoefening en/of bewegen kan doen. Dit doet de sportraad op basis van wat er speelt in de gemeente en hierover adviezen te geven over hoe een gunstig sport- en beweegklimaat gefaciliteerd kan worden.

Belangrijke waarden voor de sportraad Loon op Zand zijn:

 • Iedereen in beweging;
 • Inclusief en betrokken;
 • Onafhankelijk en integer;
 • Vernieuwend;
 • Bereikbaar, laagdrempelig en vindbaar.

De rol en taken

De sportraad weet wat er speelt in onze gemeente als het gaat om sport en bewegen en heeft een rol op het gebied van:

 1. Advies: de sportraad geeft gevraagd en ongevraagd advies over het sport- en beweegbeleid aan het college en de gemeenteraad van de gemeente Loon op Zand. De sportraad komt op voor de algemene belangen op het vlak van sport en bewegen en heeft een goede antenne richting de inwoners, de sport- en beweegaanbieders en de maatschappelijke partners.
 2. Uitvoering: bewaakt de voortgang van de afspraken die gemaakt zijn binnen het sportakkoord. Daartoe speelt de sportraad een rol in de beoordeling van de sportakkoord-aanvragen en het budget.

De werkwijze

De gemeente is leidend als het gaat om politieke besluitvorming en het vaststellen van het beleid, maar de sportraad heeft de ruimte om op elk moment in het jaar een gevraagd of ongevraagd advies uit te brengen. In een beknopt jaarplan beschrijft de sportraad aan het begin van elk jaar op welke thema’s zij in ieder geval advies wil uitbrengen. Daarnaast is er uiteraard ruimte voor ad-hoc adviezen als de situatie daarom vraagt. Voor de adviezen die de sportraad geeft, heeft de sportraad een ophaalplicht en het advies is gebaseerd op de signalen die zij vanuit de gemeente hoort. Dit kan de sportraad o.a. doen tijdens de verenigingsavonden die georganiseerd worden. Het advies van de sportraad wordt als bijlage opgenomen bij de college- en raadsstukken. Het college en de raad kunnen op deze wijze kennis nemen van het advies van de sportraad. Daarnaast kan de sportraad al dan niet tijdelijke werkgroepen of commissies in het leven roepen om bepaalde onderwerpen verder uit te diepen. Aan het einde van het jaar maakt de sportraad een beknopt jaarverslag waarin de resultaten worden benoemd. Om op deze manier te kunnen werken komt de sportraad elk kwartaal bij elkaar.

De thematiek

De sportraad Loon op Zand kan op een veelheid van thema’s strategisch advies geven. Voorbeelden daarvan zijn:

 • De inzet van de buurtsportcoaches.
 • Het aanpassen van de regeling jeugdsportsubsidie.
 • Het sportbeleid en het sportakkoord.
 • Het accommodatiebeleid.
 • Het vrijwilligersbeleid.

De samenstelling en rechtsvorm

De sportraad behartigt niet de belangen van en is geen vertegenwoordiger van individuele partijen, maar staat voor het algemeen belang van sport en bewegen. Daarvoor is het essentieel dat er binnen de sportraad affiniteit is met alle domeinen die met sport en bewegen samenhangen. Daarom bestaat de sportraad uit personen die affiniteit hebben met en op kunnen komen voor het belang van de (verenigings-)sport, de gezondheidssector, het onderwijs en de welzijnssector.

De leden van de sportraad hebben een helikopterview en vormen een goede afspiegeling van de inwoners van de gemeente Loon op Zand. Ze zijn lid van de sportraad zonder ‘last- of ruggenspraak’ en dus op persoonlijke titel. Belangenverstrengeling dient te allen tijde te worden voorkomen.

Het budget en communicatie

De sportraad beschikt over het uitvoeringsbudget van het sportakkoord. Dit budget wordt door de gemeente ter beschikking gesteld in de vorm van een subsidie. Het budget wordt door de sportraad aangevraagd aan de hand van een jaarplan en -begroting.

De sportraad zorgt zelf voor communicatie over haar werkzaamheden, visie en adviezen.

Nadere doelstelling uit het lokaal sportakkoord

De doelstellingen van dit sportakkoord zijn uitgewerkt in diverse sessies bij de totstandkoming van het lokaal sportakkoord.
Deze vormen de uitgangspunten in de beoordelingen van de aanvragen vanuit de lokale gemeenschap tot een financiële bijdrage.

In Loon op Zand zetten we in op de volgende thema’s zodat we aandacht besteden aan dat wat wij in onze gemeente belangrijk vinden:

 • Inclusief sporten en bewegen, waar voor iedereen een leven lang plezier in sporten en bewegen zonder belemmeringen wordt nagestreefd
 • Duurzame sportinfrastructuur, om heel Gemeente loon op Zand te voorzien van functionele, goede en duurzame sport- en beweegvoorzieningen;
 • Vitale sport- en beweegaanbieders, om voor iedere inwoner van gemeente Loon op Zand een passend, bereikbaar en toegankelijk sport- en beweegaanbod te hebben;
 • Positieve sportcultuur, zodat iedereen overal met plezier, veilig, eerlijk en zorgeloos kan sporten en bewegen.

Lokaal sportakkoord Loon op Zand

Formalisatie Stichting Sportraad Loon op Zand

Op 10 oktober 2022 is de Stichting Sportraad Loon op Zand geformaliseerd.