Aanvraagformulier

Wanneer je een aanvraag wilt doen bij de Sportraad Loon op Zand, dan kun je dat doen door het volgende formulier in te vullen. Vul dit formulier zo volledig mogelijk in. Een voorwaarde om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage, is dat uw aanvraag aansluit bij de inhoud van het Sportakkoord Loon op Zand.

De aanvraag past binnen de geformuleerde ambities van het Sportakkoord Loon op Zand:

 • Inclusief sporten en bewegen, waar voor iedereen een leven lang plezier in sporten en bewegen zonder belemmeringen wordt nagestreefd;
 • Duurzame sportinfrastructuur, om heel gemeente Loon op Zand te voorzien van functionele, goede en duurzame sport- en beweegvoorzieningen;
 • Vitale sport- en beweegaanbieders, om voor iedere inwoner van gemeente Loon op Zand een passend, bereikbaar en toegankelijk sport- en beweegaanbod te hebben;
 • Positieve sportcultuur, zodat iedereen overal met plezier, veilig, eerlijk en zorgeloos kan sporten en bewegen.
 • Indien een aanvraag toegekend is, dan is de aanvrager verplicht om alle waardevolle kennis, ervaringen, succesfactoren, faalfactoren, documentatie, hand-outs, presentaties, werkplannen, etc. gedurende het project/programma te delen en beschikbaar te stellen aan de Sportraad Loon op Zand. Dit kan door de informatie te versturen naar info@sportraadloonopzand.nl. De sportraad Loon op Zand kan deze informatie openbaar maken middels sociale media;
 • Aanvragen die een sector-overstijgend karakter hebben (sport, onderwijs, kinderopvang, zorg, welzijn en bedrijfsleven) en verder gaan dan het belang van de aanbieder hebben een pre;
 • Aanvragen die cofinanciering meenemen in hun aanvraag (sponsoring, deelnemersbijdrage, eigen geld, fondsen, etc.) hebben een pre;
 • aanvragen worden eens per kwartaal bekeken door de Sportraad Loon op Zand.

Uitleg van de verschillende invulvelden is te lezen onderaan deze pagina.

  Aanvraagformulier financiële bijdrage vanuit Sportakkoord Loon op Zand  Uitgaven

  Omschrijving

  Bedrag

  Totale Kosten

  Inkomsten

  Omschrijving

  Bedrag

  Totale Kosten


  Toelichting begrippen:

  Naam actie: Hoe wilt u de actie noemen? Kies een korte titel die de lading van de actie dekt.
  Thema: Onder welk van de 4 thema’s uit het sportakkoord valt uw projectaanvraag?
  Inclusief sporten en bewegen
  Duurzame sportinfrastructuur
  Vitale sport- en beweegaanbieders
  Positieve sportcultuur
  Organisatie: Naam organisatie namens wie de aanvraag voor het uitvoeringsbudget gedaan wordt
  Contactpersoon: Naam contactpersoon die de aanvraag doet en de actie zal trekken;
  Telefoonnummer: Telefoonnummer van de contactpersoon, bij voorkeur mobiel en vast nummer
  Email-adres: Email-adres van de contactpersoon;
  Rekeninghouder en rekeningnummer: het rekeningnummer en de houder ervan waarop het de bijdrage gestort kan worden, mocht de aanvraag gehonoreerd worden.
  Teamgenoten: Namen van betrokken organisaties en contactpersonen er dient minimaal samenwerking te zijn met 1 andere partij
  Korte beschrijving actie: Wat houdt de actie in? Geef een (korte) beschrijving van de inhoud van de actie en hoe het wordt uitgevoerd
  Doelgroep: Op welke doelgroep(en) richt de actie zich? Denk aan senioren, mensen met een beperking, nieuwkomers, jongeren etc.
  Beoogde startdatum: Wanneer wilt u starten met de actie? Het moet een nieuwe activiteit zijn of een vernieuwing van een bestaande actie (bijvoorbeeld andere doelgroep/locatie)
  Doorlooptijd: Hoe lang zal de actie duren? Wanneer is de actie afgerond?
  Bedrag aanvraag uitvoeringsbudget: Wat is het bedrag dat u nodig heeft vanuit het sportakkoord voor de actie?
  Eigen investering/cofinanciering: Wat is het bedrag dat als eigen investering of cofinanciering wordt ingebracht om het project te realiseren? Dit is geen verplichting
  Benodigde inzet: Wat is de hoeveelheid energie die het kost om het project te realiseren? Hoeveel personen zijn erbij betrokken en wat is hierin hun (totale) tijdsinvestering?
  Beoogd resultaat: Wanneer is uw project geslaagd? Welke doelen wilt u bereiken met het project?
  Evaluatie: Op welke wijze wordt er tijdens en na het project geëvalueerd of de doelen worden bereikt? Bij een meerjarige actie wordt minimaal jaarlijks geëvalueerd en een beschrijving hiervan gedeeld met de stuurgroep
  Borging: Hoe wordt de actie ingebed bij bestaande organisaties/in bestaande structuren om ook na de financiële bijdrage vanuit het uitvoeringsbudget van het sportakkoord door te blijven gaan?
  Begroting: Graag ontvangen wij een begroting die aangeeft welke inkomsten en uitgaven binnen de actie zijn.